نوك چينى در شرايط نرمال پرورش ضرورى نيست، اينكار در عمل، در سالن هاى كنترل شده و محدود شده از نظر نور و نيز در سالن هايى كه كاملا از نظر نور غير قابل نفوذ هستند هم به طور وسيعى براى پيشگيرى از خودخورى و نوك زدن به پر مرغ هاى ديگر استفاده مى گردد. رفتار فوق در نتيجه شدت نور زياد – عدم بالانس مواد مغذى جيره - تهويه نامناسب، تراكم پرورشى و يا خستـگى پيش مى آيد. نوك چينى را بويژه در پرورش هايى كه بر روى بستر در سالن هاى باز كه شدت نور قابل كنترل نيست با رعايت قوانين مربوط به رفاه حيوانات در منطقه پيشنهاد مى كنيم. هنگام نوك چينى به روش هاى مرسوم، توجه به نکات زير ضرورى است:

- فقط افراد با تجربه بايد اجازه انجام اين كار را داشته باشند.

- كار با دقت و بدون عجله انجام شود.

- فقط از وسايل و تيغه هايى كه در شرايط مطلوب هستند استفاده شود.

- درجه حرارت تيغه بايد به شكلى تنظيم شود كه ابتداى نوك را بخوبى بسوزاند بدون آنكه به بقيه نوك آسيب برساند.

- درجه حرارت تيغه و مدت سوزاندن بايد بر اساس اندازه نوك جوجه ها، استحكام و كيفيت آن تنظيم گردد.

- 12 ساعت قبل از نوك چينى، دان در اختيار جوجه ها قرار داده نشود.

- فورا بعد از اتمام نوك چينى، دان در اختيار آنها قرار داده شود.

- سطح دان را در دانخورى ها افزايش دهيد.

- چند روز بعد از نوك چينى دماى سالن را افزايش دهيد.

- 5-3 روز بعد از نوك چينى طول نور را افزايش و در انتهاى روز يا در شب دان اضافي در اختيار گله قرار داده شود.

- مصرف ويتامين ها در آب مى تواند باعث كاهش استرس گله گردد.