برنامه نورى شروع تخمگذارى را كنترل و بر عملكرد دوران توليد اثر مى گذارد. ساده ترين روش اجرايى برنامه نورى اجراى آن در سالن هاى كاملا بسته است كه تحت تأثير نور طبيعى قرار ندارند. در اين حالت طول و شدت نور را مى توان براساس نيازمندى هاى متغير تنظيم كرد. در مورد سالن هاى باز و سالن هايى كه تا حدودى تحت تأثير نور طبيعى قرار دارند (Out-Houses Brown) برنامه نورى بايد براساس فصل، طول وعرض جغرافياى منطقه در دوره پرورش (تحريك نورى) شروع توليد و دوران توليد تنظيم گردد.
بطور كلى يك برنامه نورى بايد از اصول زير پيروى كند:
- در دوران پرورش هرگزطول نور را تا زمان و تاريخ پيش بينى شده براى تحريك نورى
افزايش ندهيد.
- هرگز طول نور را در دوران توليد كاهش ندهيد.
- هميشه به ياد داشته باشيد كه برنامه نورى در سالن هاى باز و نيمه باز (Out-Houses Brown )تحت تاثير نور طبيعى قرار خواهد گرفت.
يک روش علمى تائيد شده وجود دارد كه شبانه روز را با استفاده ازروش نور متناوب به مراحل استراحت و فعاليت تقسيم مى كند. هدف از اين كار همزمان كردن فعاليت جوجه ها مى باشد. با اين كار مرغدار قدرت درك بهترى از وضعيت جوجه ها پيدا خواهد كرد. پرندگان به طور دسته جمعى وادار به جستجوى آب ودان مى شوند. به همين دليل كمپانى L.T.Z توصيه مى كند كه به جوجه ها بعد از ورود به فارم استراحت داده و سپس برنامه اى بر مبناى 2 ساعت خاموشى و 4 ساعت روشنايى به آنها داده شود.

3


برنامه نورى براى سالن هاى بسته
ميزان كاهش طول نور در دوران پرورش و سن تعيين شده براى انجام تحريك نورى، روش و راه هايى هستند كه عملكرد توليدى گله را با توجه به ويژگى هاى مورد نياز هر فارم تنظيم مى كند. برنامه استاندارد ارائه شده ى زير به عنوان مثال براى شروع سريع توليد طراحى شده است. شدت نور براساس وات بر متر مربع، لومن، فوت كندل يا لوكس و براساس منبع و منشا نور اندازه گيرى مى شود و توصيه براساس اين معيارها باعث سردرگمى مرغدار مى گردد و او را كمك نخواهد كرد. بنابراين شدت نورى طراحى شده زير براساس لوكس مى باشد.


جدول شماره12- برنامه نورى براى سالن هاى بسته بدون پنجره( لهمن ال اس ال لايت )

3 2 

برنامه نورى براى سالن هاى باز و نيمه باز
اصول اجرايى توصيه شده زير در مورد سالن بسته را بايد در سالن هاى باز و نيمه باز هم عملى نمود.
- در دوران پرورش هرگز طول نور را افزايش ندهيد.
- در دوران توليد هرگز طول نور را كاهش ندهيد.
اگر چنانچه در طول روز نور طبيعى وارد سالن مى شود و يا اگر پرندگان در طول روز به محيط بيرون از سالن دسترسى دارند ( پرورش همراه دسترسى به محيط آزاد Free-Range ) اثرات نور طبيعى هنگام طراحى برنامه نورى بايد مورد توجه قرار گيرد. به عنوان مثال در اروپاى مركزى طول نور طبيعى در طول سال با افزايش تدريجى در اواخر ژوئن به 17 ساعت و با كاهش تدريجى در اواخر دسامبر به 8 ساعت مى رسد. اگر پولت هاى پرورش يافته در دوران توليد، به سالن هاى باز كه نمى توان آنها را تاريـك كرد منتـقل شوند، برنامه نورى طراحى شده در دوران پرورش بايد بگونه اى تنظيم شود كه طول نور آن دوران برابر طول نور طبيعى هنگام انتقال پولت ها به سالن تخمگذارى در زمان تحريك نورى باشد. بنابراين در اين زمان دو وضعيت متفاوت و قابل تمايز مى تواند وجود داشته باشد.
1. توليد هنگامى شروع مى شود كه طول نورطبيعى در حال كاهش است.
2. توليد هنگامى شروع مى شود كه طول نورطبيعى در حال افزايش است.
در هر دو وضعيت برنامه نورى بايد طورى طراحى شود كه طول نور در 17هفتگى حداقل10ساعت باشد. طول نور طبيعى محاسبه و هر هفته يك ساعت افزوده شود تا در 21 هفتگى به 14 ساعت برسد.