شرايط محيطى بر روى وضعيت سلامت و عملكرد توليدى گله اثر دارد. مهمترين فاكتورهاى محيطى عبارتند از: درجه حرارت، رطوبت و سطح گازهاى سمى در هوا

درجه حرارت مناسب به سن گله بستگى دارد. جدول زير راهنمايى براى اعمال درجه حرارت مناسب در سطح پرندگان مى باشد. همچنان كه قبلا تذكر داده شد رفتار پرندگان بهترين علامت و بيانگر درجه حرارت صحيح مى باشد. همواره درجه حرارت محيط را به تدريج كاهش دهيد، از كاهش ناگهانى به مقدار زياد خوددارى كنيد و اگر از سيستم تهويه براى تنظيم درجه حرارت استفاده مى كنيد مواظب باشيد كه مقدار كافى هواى تازه وارد سالن شود.

جدول 1- درجه حرارت مورد نياز درسطح پرندگان با توجه به سن آنها

 1