پيشنهادات عمومي

- قبل از ورود جوجه ها عملكرد، شرايط و امكانات سالن مورد بازرسى قرار گيرد.

- درجه حرارت سالن را در زمان مناسب به 36-35 درجه برسانيد. در تابستان 24 ساعت و در زمستان 48 ساعت قبل از ورود جوجه ها به گرم كردن سالن بپردازيد. بعد از به ميزان نرمال رسيدن درجه حرارت، براى يكنواخت كردن دماى سالن از حداقل تهويه استفاده نماييد. درجه حرارت پيشنهادى 36- 35 سانتيگراد را به مدت 72-48 ساعت ثابت نگهداريد. رطوبت نسبى سالن بايد حداقل 60% باشد.

-آبخوريها را از نظر ارتفاع به شكلى تنظيم نماييد كه جوجه ها بدون هيچ مشكلى بتوانند به آب دسترسى داشته باشند.

- اگر از سيستم آبخوريهاى نيپل استفاده مى كنيد، فشار آب را كم كنيد تا جوجه ها زودتر متوجه منشاء آب شده و از نيپل ها استفاده نمايند.

- درجه حرارت آب را حدود 25-20 درجه تنظيم نماييد. اينكار را با تخليه آب موجود در لوله هاى منتهى به نيپل و يا توسط تعويض آب موجود در كله قندى ها انجام دهيد.

پرورش در قفس

- کف قفس و خط دانخورى را بر اساس توصيه سازنده تنظيم نمائيد.

- در كف قفس ورقى از كاغذ پهن نمائيد و مقدارى دان در آن پخش كنيد، در روز هفتم اين كاغذ را جمع آورى كنيد.

- كارتن هاى محتوى جوجه را در كف سالن پخش نموده و درب كارتن را از اتصالات مرتبط جدا و برروى كارتن بگذاريد.

- كارتن ها را از دورترين قسمت سالن به سمت درب ورودى شروع به تخليه نمائيد. جوجه ها را در قفس هايى كه قبلا آب و دان آماده مصرف در آنها وجود دارد تخليه نمائيد.

پرورش بر روى بستر

- قبل از ورود جوجه ها و بعد از گرم كردن سالن و بستر، پوشال چوب يا كلش گندم مناسب را در كف سالن پخش نمائيد.

- بعد از ورود، جوجه ها را هرچه زودتر در نزديكى و يا زير مادرهاى حرارتى تخليه نمائيد.

- درجه حرارت مادر حرارتى را به صورت زير اندازه گيرى نمائيد.

ترمومتر (دماسنج) را در 8سانتى مترى لبه داخلى و 8 سانتى متر بالاتر از بستر قرار داده و ميزان حرارت را ثبت كنيد.

- نوك چند جوجه را در آب غوطه ور كنيد و با دستكارى نيپل و بشقاب زير آن و ريختن آب باعث جلب توجه جوجه به منشا و منبع آب شويد، به اين ترتيب آنها را براى مصرف آب كمك كنيد بعد از پيدا كردن آب آشاميدنى توسط جوجه ها (تقريباً 3-2 ساعت طول ميكشد) مصرف دان هم شروع مى شود.

- با اضافه كردن سينى هاى دانخورى بيشتر در چند روز اوليه از مصرف بهـتر و بيشـتر دان توسط جوجه ها اطمينان حاصل كنيد.

- جوجه ها بايد قبل از اينكه امكانات پرورش اوليه برداشته شود، به خوبى پردرآورده باشند.