براى به ظهور رساندن توان ژنتيكى مرغ تخم گذار لهمن ال اس ال در رابطه با عملكرد توليدى آن، تغذيه با دان آردى داراى دانه بندى مناسب و غنى از مواد مغذى، ضرورى و الزامى است. چنين تغذيه اى با ايجاد هماهنگى ميان عملكرد توليدى و جيره غذايى، قابل اجرا و تضمين است.

مصرف دان

مصرف دان به طور عمده و اساسى تحت تاثير عوامل زير است:

وزن بدن

عملكرد (رشد-توليد)

درجه حرارت سالن

درجه حرارت كم باعث افزايش نياز به انرژى در زمينه نگهدارى بدن مى شود.

وضعيت پوشش پرهاى بدن

وضعيت نامناسب پوشش پرها كه به دنبال اشتباهات مديريتى يا سوءتغذيه اى اتفاق مى افتد، باعث افزايش نياز به انرژى در زمينه نگهدارى بدن مى شود.

ساختار دان

دان با ساختار درشت موجب افزايش و دان با ساختار نرم موجب كاهش مصرف دان مى شود.

سطح انرژى

هر چه سطح انرژى بالاتر باشد مصرف جيره كمتر خواهد بود و بر عكس.

عدم بالانس مواد مغذى

مـرغ به ويـژه در مراحـل پايانى از دوران توليـد تلاش خواهـد كرد تا كمبود هاى تغذيه اى خود را با افزايش مصرف دان جبران نمايد.

تغذيه در دوران پرورش

براى تبديل شدن جوجه يك روزه به پولت بالغ، جيره متعادل وغنى از مواد مغذى در دوران پرورش ضرورى مى باشد. جوجه و پولت بايد توسط دان با ساختار فيزيكى درشت در وعده هاى مكرر و مداوم تغذيه شوند. جيره بسيار نرم كه قسمت عمده آن آردى يا دانى است كه ساختار بسيار درشت دارد مى تواند به تغذيه انتخابى منجر گردد و نتيجه چنين تغذيه اى عدم تعادل در دريافت مواد مغذى و عدم دريافت و مصرف بعضى از مواد مغذى خواهد بود. دان با ساختار بسيار نرم باعث كاهش مصرف دان شده و منجر به عدم تامين بعضى از مواد مغذى مى گردد.

جيره هاى تعيين شده براى دوره پرورش با توجه به هماهنگى ميان نيازمندى به مواد مغذى و افزايش رشد بدن برنامه ريزى و مشخص شده اند. جيره استارتر زمانى پيشنهاد مى شود كه جوجـه ها نتـوانند با استفـاده از جيـره رشـد (grower) به وزن هاى استاندارد پايان هفـته دست يابند و يا پيش بينى مى شود كه مصرف سرانه دان كم خواهد بود. تغيير جيره رشد به جيره توسعه دهنده (Developer) فقط بايد زمانى انجام شود كه پولت ها به وزن استاندارد رسيده باشند.

استفاده صحيح از جيره پيش تخمگذارى

جيره پيش تخمگذارى براى مدت كوتاهى قبل از اينكه دان مرحله اول تخمگذارى مصرف شود، قابل استفاده است. انتقال از جيره (Developer) كه محتواى كلسيم و تراكم مواد مغذى كمترى است به جيره اى با كلسيم وتراكم مواد مغذى بيشتر با استفاده از جيره پيش تخمگذارى (Pre-Layer) انجام خواهد شد-مصرف اين جيره به مرغ كمك خواهد كرد تا اشتها و مصرف روزانه خود را به دليل مصرف جيره تخمگذارى در اوايل توليد كاهش ندهد، عموما جيره پيـش از تخمـگذارى محـتوى 2% الی 2/5% كلسيم مى باشد، اين مقدار كلسيم براى جيره هاى دوران پرورش خيلى زياد مى باشد اما براى پرنده اى كه توليد را شروع كرده است كافى نمى باشد، از نقطه نظر تغذيه اى جيره پيش تخمگذارى، جيره اى انتقالى است و جيره اى اپتيمال نمى باشد، با اين حال استفاده از اين جيره به مدت كوتاهى قبل از تخمگذارى سودمند مى باشد.

تغذيه در دوران تخمگذارى

شروع دوران توليد بايد به گونه اى برنامه ريزى شود كه مصرف سرانه روزانه گله 90-100گرم باشد، مرحله اول تخمگذارى را با جيره اى محتوى 11/6 مگاژول (2770كيلوكالرى) انرژى به مدت 6- 5 هفته شروع نماييد. درسن26هفتگى برنامه نرمال (عادى) را در مورد جيره تخمگـذارى كه محتـوى11/4 مـگاژول انـرژى است ( 2725كيلوكالرى ) را دنبال نماييد. پايه اساسى فرمولاسيون جيره در دوران تخمگذارى در هر مرحله براساس ميزان مواد مغذى مورد نياز و مصرف سرانه پرنده مى باشد. زمان تغيير جيره عمدتا بر اساس ميزان توليد و نيازمندى پرنده به كلسيم تعيين مى شود نه با توجه به سن پرنده. در طول دوره تخم گذارى هر 10هفته يكبار تركيب جيره از نظر مواد مغذى بايد با سطح توليد و نيازمندى هاى مرغ متعادل گردد. در تغذيه مرحله اى مرغ تخمگذار لهمن ال اس ال از تغييرات عمده در مواد اوليه مورد نياز براي ساخت دان و يا در ساختار فيزيكى دان بايد اجتناب كرد.

تغذيه و وزن تخم مرغ

با تنظيم جيره مى توان اندازه تخم مرغ را در محدوده خاصى براساس نيازمنديهاى فارم تغيير داد. در اين رابطه توجه به فاكتورهاى تغذيه اى زير ضرورى است.

دوران رشد و شكل گيرى چهار چوب بدن - تغذيه با هدف دستيابى به پولت با وزن بيشتر در ابتداى شروع دوره تخمگذارى، باعث افزايش اندازه تخم مرغ در كل دوره تخمگذارى خواهد شد.

ترکيب دان-پروتئين خام، متيونين و اسيد لينولئيك

تکنيک هاى تهيه و تغذيه دان

ساختار فيزيكى دان، زمان دان دادن، سطح دان در دانخورى، جيره بندى دان، تعداد دفعاتدان دادندر صورت امكان درجه حرارت سالن را در جهت عكس با وزن تخم مرغ و ميزان دان مصرفى تنظيم نماييد. با تحريك مرغ به مصرف دان بيشتر وزن تخم مرغ سنگين تر و با محدود كردن مصرف دان وزن تخم مرغ كمتر مى شود.