بهداشت :

- مرغدارى را در فاصله قابل اطمينان از ساير مرغدارى ها بنا كرده و دور آن را با حصار محدود كنيد.

- در مرغدارى يك سن گله نگهدارى كنيد و از نگهدارى ساير طيور در مرغدارى خوددارى كنيد.

- به بازديدكنندگان اجازه ورود به فارم را ندهيد.

- در محدود فارم لباس و كفش ويژه فارم را بپوشيد، براى دامپزشكان، افراد فنى كار، مشاورين و ساير كسانى كه از فارم بازديد مرتب دارند لباس و كفش ويژه تهيه و مشخص نمائيد.

- چکمه ها را قبل از ورود به فارم ضدعفونى كنيد.

- از بونكر ويژه حمل دان براى جابه جايى دان استفاده نمائيد. به راننده اجازه ورود به سالن را ندهيد.

- فارم را در برابر پرندگان وحشى و جوندگان حفاظت نمائيد. برنامه كنترل براى مبارزه با جوندگان (موش صحرايى- خانگى) را به طور مداوم اجرا نمائيد.

- لاشه مرغهاى تلف شده را به طور بهداشتى معدوم نمائيد و از قوانين و دستورات محلى مرتبط پيروى كنيد.

کنترل روزانه :

موارد زير را حداقل يكبار در روز كنترل نمائيد.

- وضعيت سلامت گله

- ميزان مصرف آب و دان

- درجه حرارت سالن

- وضعيت نور و اجراى برنامه نورى

- وضعيت تهويه

- تلفات روزانه

هنگام ارزيابى سلامت گله نبايد فقط به ميزان تلفات و ظاهر گله توجه نمود. توجه به ميزان مصرف آب و دان و وضعيت مدفوع هم ضرورى است.

ميزان آب :

تامين آب تميز و پاك به اندازه تامين دان مناسب براى دستيابى به عملكرد توليدى عالى ضرورى است بنابراين آب تازه- پاك و قابل شرب همواره بايد در دسترس مرغ تخمگذار قرار داشته باشد و از مصرف آن اطمينان وجود داشته باشد، نصب وسيله اى جهت اندازه گيرى آب مصرف شده بسيار مفيد خواهد بود. درجه حرارت مناسب آب مصرفى حدود 30 مى باشد.

شن :

مصرف شن يك ضرورت حتمى نيست اما هنگامى كه جيره با غلات تامين شود مصرف آن پيشنهاد مى شود كه باعث رشد چينه دان و سنگدان در دوره پرورش خواهد شد و بر ظرفيت دريافت دان اثر مثبت خواهد گذاشت.

جدول شماره 13: مقدار و اندازه شن با توجه به سن گله

4

بستر :

تراشه نرم چوب و كلش مواد مناسبى براى استفاده جهت بستر هستند، در اين مورد بايد از تراشه چوب درختانى استفاده شود كه مورد سمپاشى قرار نگرفته اند. تهويه صحيح باعث ايجاد بستر با شرايط مناسب مى گردد. در صورت لزوم بسترهاى خيس و تخته شده را از سالن خارج كنيد.

کيفيت تخم مرغ :

تخم مرغ توليدى مرغ LSL داراى كيفيت عالى مى باشد در جهت حفظ اين كيفيت بايد به نكات زيرتوجه كرد:

حداقل روزانه يكبار تخم مرغ جمع آورى شود.
تخم مرغ هاى جمع آورى شده در محلى با درجه حرارت 5-10 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبى 80 الی 85% نگهدارى شود.

نگهدارى تخم مرغ در محيطى با درجه حرارت بالاتر و رطوبت كمتر باعث از دست رفتن سريع وزن تخم مرغ و كاهش كيفيت آن به دنبال تبادلات گازى مى شود.

لانه هاى تخمگذارى :

كيفيت لانه هاى تخمگذارى بر كيفيت تخم مرغ اثر مى گذارد، تعويض تراشه چوب و كاه لانه هاى

تخمگذارى در فواصل مرتب جهت تميز نگهداشتن لانه ضرورى است. براى هر چهار قطعه مرغ يك لانه

در نظر بگيريد. تخم مرغ هاى بسترى را هر چه سريع تر جمع آورى نمائيد تا ميزان آنها را به حداقل

برسانيد.

- از پوشال نرم چوب وكاه تميز يا بسترهاى ويژه لانه استفاده نمائيد.

- مرغ به آسانى به لانه دسترسى داشته باشد ( لانه تخمگذارى به آسانى براى مرغ قابل دسترس باشد ).

- لانه ها به طور يكنواخت در سطح سالن توزيع شود.

- فقط از يك نوع لانه استفاده شود.

تراکم گله :

تراکم مناسب يا به عبارت ديگر تعداد پرنده در هر متر مربع به شرايط مديريتى و توانايى كنترل شرايط محيطى و تهويه اى بستگى دارد، نگهدارى 8-6 قطعه مرغ در هر متر مربع براى سالن هاى بستـرى را مى توان به عنوان يك روش عمومى مورد نظر قرار داد.

براى سالن هايى كه مجهز به قفس هستند فضايى به ميزان 540- 475سانتى متر مربع به ازاء هر پرنده پيشنهاد مى شود.

وسايل و امكانات مورد لزوم :

به طور كلى هر چه شرايط سالن مورد استفاده دوران پـرورش و امكانات آن به شرايط و امكانات سـالن دوران توليد مشابه باشد پولت هاى انتقال داده شـده بـهتر و زودتر مى توانند خـود را با محيـط سـالن جديد دوران توليد تطبيق دهند، جدول زير وسايل مورد نياز براى دوره پرورش و توليد را نشان مى دهد.

جدول شماره 14- وسايل و امكانات مورد نياز در دوره پرورش

5

جدول شماره 15- وسايل مورد نياز در دوران توليد

6