در 10 ماهه امسال واردات نهاده‌های دامی 26 درصد رشد کرد

 

 

11 میلیون و 810 هزار و 540 تن نهاده‌های دام و طیور به ارزش 3 میلیارد و 274 میلیون و 720 دلار در 10 ماهه امسال وارد کشور شد.

به گزارشخبرگزاری مهربه نقل از اتحادیهواردکنندگاننهاده‌های دام و طیور ایران، میزان واردات نهاده‌های دام و طیور در 10 ماهه سال 97 بیش از 10 میلیون و 175 هزار تن و به ارزش 2 میلیارد و 590 میلیون و 480 هزار دلار بود.

مقایسه آمار واردات نهاده‌های دام و طیور در 10 ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد 16 درصدی به لحاظ وزنی و رشد 26 درصدی به لحاظ ارزشی حکایت دارد.

در 10 ماهه امسال میزان واردات ذرت بیش از 6 میلیون و 959 هزار تن به ارزش 1 میلیارد و 709 میلیون و 40 هزار دلار است که نسبت به دوره مشابه به لحاظ وزنی تغییری نداشته اما از لحاظ ارزشی رشد 6 درصدی داشته است.

در بازه زمانی یاد شده در این گزارش، بیش از 3 میلیون و 38 هزار تن جو به ارزش بیش از 772 میلیون و 580 هزار دلار وارد کشور شده کهدرمقایسهبا دوره مشابه سال قبل رشد 42 درصدی به لحاظ وزنی و رشد 61 درصدی به لحاظ ارزشی را نشان می‌دهد.

گفتنی است؛ در 10 ماهه امسال بیش از 1 میلیون و 812 هزار تن کنجاله سویا به ارزش 793 میلیون و 100 هزار دلار وارد کشور شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد 66 درصدی به لحاظ وزنی و رشد 61 درصدی به لحاظ ارزشی را نشان می‌دهد.